توصیه های پلیس police

این یک نمونه کار ساخته شده با نرم افزار 3dmax می باشد که در حال ساخت است در این مجموعه توصیه های پلیس به رانندگان و عابران پیاده به اطلاع مردم خواهد رسیدThe sample made a working with 3 dmax , which is under construction and will soon be put a fuller parts of is thepolice ecommendations to the drivers and pedestrians to inform the public will be       تولید مرکز فرهنگی دیجیتال پویانمائی